Botnetlere garşy semalt - Olara garşy göreşmegiň ýollary

Botnetler gul edilen kompýuterler we zombiler bilen bilelikde işleýär we bütin dünýäde köp sanly enjamy ýokaşdyrýar. Botnet, ogurlanan we häzirki wagtda käbir bikanun işleri ýerine ýetirmek üçin ulanylýan, bozulan kompýuterleriň ýygyndysydyr. Hakerler enjamyňyza hüjüm etmek üçin IP adresiňizi ulanmagyň zerurlygy ýok. Muňa derek, zombi kompýuterleriniň ullakan torlaryny döredýärler we uzak ýerden dürli enjamlary dolandyrýarlar.

Botnets, 2001-nji ýylda maddy taýdan hakerler şübheli kodlary onlaýn iberip, ulanyjylaryň habary bolmazdan köp sanly goralmadyk enjamlara hüjüm edenlerinde öz belligini edip başlady.

Bu ýerde Artem Abgarian, bir bilermeni Semalt , online botnets söweşmäge dürli ara etdi.

1. Web süzgüç hyzmatlaryny işe alyň

Web süzgüç hyzmatlary şu wagta çenli iň oňat we ygtybarly. Mümkin bolan botlar we adaty bolmadyk hereketler üçin ulgamlarymyzy skanirlemäge kömek edýär. Şeýle hem, bu hyzmatlar zyýanly işleri gözden geçirýär we size şübheli girýän sahypalary bloklaýar. “FaceTime Communications”, “Websense” we “Cyveillance”, size bagly bolup biljek web süzgüç hyzmatlarynyň käbir mysallarydyr. Onlaýn onlaýn işleriňize gözegçilik edýärler we enjamlaryňyzy JavaScript-i göçürip almak we ekranyň böleklerini ýerine ýetirmek ýaly şübheli zatlardan saklaýarlar. Mundan başga-da, botnetleri aldap, göz gezdiriş tejribäňizi ygtybarly we dostlukly edýär.

2. Brauzerleri açyň

Botnetlere garşy göreşmegiň ýene bir usuly web brauzerleriňizi üýtgetmekdir. Internet Explorer we Firefox-dan başga brauzerlerde standartlaşdyrmaly. Bu iki brauzer hakerleriň aňsat pidasy bolup, botnets tarapyndan hüjüm edilende islenýän netijeleri görkezmeýär. Iň oňat warianty ýok Google Chrome. Maclar botnetlerden statiki taýdan howpsuz, Linux bilen bilelikde gitmek hem gowy.

3. ripazgylary öçüriň

Örän ajaýyp, ýöne ajaýyp çäre, brauzerleri skriptden düýbünden öçürmekdir, ýöne bu web sahypalaryňyzyň we web esasly programmalaryňyzyň öndürijiligine pese gaçyp biler. Frilanser bolup işleýän we web sahypalaryndan köp girdeji gazanan kompaniýalar we şahsyýetler üçin bu amatly wariant däl.

4. Çozuşyň öňüni almak we çozuşy kesgitlemek ulgamlaryny ýerleşdiriň

Anotherene bir gyzykly we peýdaly usul, çozuşyň öňüni almak we çozuşy kesgitlemek ulgamlaryny ýerleşdirmekdir. Mysal üçin, enjamyňyz Internet relay söhbetdeşliginde ýarylsa, derrew goramak üçin iki ulgamyň islendik birini ýerleşdirip bilersiňiz. IPS enjamyňyzyň özüni alyp barşyna gözegçilik edýär we gaty kyn HTTP hüjümlerini görkezýär, bu iki ulgamy ýerleşdirmek size we enjamyňyza peýdaly bolup biler.

5. Ulanyjy tarapyndan döredilen mazmuny goraň

Ulanyjy tarapyndan döredilen mazmunyň onlaýn zyýanly programma ýazyjylarynyň pidasy bolmazlygy üçin yzygiderli goramak möhümdir. “Websense” -iň prezidenti Dan Hubbard, ulanyjy döreden saýtlaryň esasy meseleleriniň biri “Web 2.0” hadysasydygyny aýdýar.

6. Düzediş gurallaryny ulanyň

Enjamyňyz ýokaşan bolsa, bejeriş gurallaryny ulanmaly. “Symantec” ýaly kompaniýalar şeýle gurallary yzygiderli ulanýarlar, sebäbi kök kökleriniň we botnetleriň ähli görnüşlerini tapmaga we arassalamaga kömek edýärler. Şeýle etmek bilen, sahypaňyza kimiň girmelidigini we kimiň girmeli däldigini saýlap bilersiňiz. Netijede, web sahypaňyzyň umumy hilini ýokarlandyrar we ulgamyň kök we botnet ýokançlygynyň öňüni alar.

send email